Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.
CZ.1.07/2.4.00/31.0189
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Popis cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou:

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Zapojení cílové skupiny je plánováno několikerým způsobem:

  1. Vzájemné stáže a odborné praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi akademickými institucemi a privátními subjekty, které bude přispívat ke zvyšování praktické relevance vzdělávání a přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Zapojeni v tomto ohledu budou cílové skupiny A, B a C. Pro větší úspěšnost a efektivnost předávání zkušeností a znalostí jsou plánovány stáže mladých vědeckých pracovníků na předních světových pracovištích v oboru, kde garanty těchto stáží budou špičkoví vědečtí odborníci.

  2. Semináře, workshopy a konference zaměřené na prohlubování vzájemné spolupráce a informovanosti o nejnovějších poznatcích VaV v oblasti environmentálně šetrného číštění vod a půd. Na základě pozvaných špičkových VaV pracovníků ze světa bude zajištěna vysoká hodnota předávaných znalostí a zkušeností na cílovou skupinu. (vzdělávací akce budou vedeny předními světovými odborníky).

  3. Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů. UP jako člen Českého nanotechnologického klastru a významný partner několika dalších technologických uskupení, představuje instituci připravující lidské zdroje pro bezproblémové fungování a vytváření takovýchto iniciativ. V rámci zapojení cílové skupiny je tedy plánováno pořádání seminářů, workshopů a konferencí. Cílová skupina Ph.D. studentů a mladých vědeckých pracovníků bude zapojena formou podpořené účasti na na zahraničních kongresech a oborových veletrzích.

  4. Zapojení všech částí cílové skupiny do aktivit kontaktního místa pro veřejnost a podnikatelský sektor (školení, semináře a meetingy). Cílová skupina A,B,C se bude přímo účastnit všech plánovaných akcí kontaktního místa.

Přínos pro cílovou skupinu:

Nově získanými poznatky z komerčního prostředí, které nabudou členové cílových skupin díky stážím, seminářům a workshopům zaměřených na oblast ekologicky šetrného čištění vod a půd, popřípadě odstraňování starých ekologických zátěží, se budou moci po absolvování těchto aktivit lépe orientovat v současných potřebách trhu aplikací a trhu práce. Díky absolvování klíčových aktivit projektu budou tedy vybaveni kompetitivní výhodou vůči pasivní části společnosti. Podobně studenti doktorských studijních programů (DSP) a akademičtí nebo vědečtí pracovníci budou moci uplatnit své nově nabyté vědomosti a praktické dovednosti při výuce ale i sepisování aplikačně orientovaných projektů a grantů, a to nejen na národní, ale také mezinárodní úrovni.

Nově získanými poznatky z akademického prostředí, nabude cílová skupina zaměstnanců soukromých firem, pracujících na pozici VaV pracovníků, nejnovějších poznatků z oblasti ekologicky šetrného čištění vod a půd, popř. odstraňování starých ekologických zátěží. Účastí na workshopech, konferencích a seminářích, kde budou v interakci se špičkovými vědeckými pracovníky ze světa, bude transfer znalostí a zkušeností na špičkové světové úrovni.

Díky workshopům a seminářům rovněž poroste samotná prestiž zúčastněných pracovišť jako takových, ale také samotná prestiž jednotlivých pracovníků. Díky vytvoření kontaktního místa bude pravděpodobně zvýšena míra informovanosti jednotlivých členů cílové skupiny o možnostech transferu znalostí a zkušeností a jejich následné praktické využívání.

Vzhledem k faktu, že popisovaná oblast vědy patří k nejrychleji se rozvíjejícím a nejvýše impakt. přírodním oborům, je benefitem již samotná účast cílové skupiny v projektu. Zkušenosti z práce v soukromém sektoru, nebo naopak v akademickém prostředí má za následek osobní růst zúčastněného pracovníka s možným navázáním sociálních vazeb se zahraničním odborníkem, což zejména pro cílovou skupinu mladých vědeckých pracovníků a studentů představuje velký benefit.


© 2013 | Ondřej Růžička